SUMIKA MATERIAL TECHNOLOGY PROJECT IN WUXI,JIANGSU

Capacity:3MW
Location:  Wuxi,Jiangsu,China