TIANPENG SEAFOOD MARKET PROJECT IN WUXI, JIANGSU

Capacity:6MW
Location:  Wuxi, Jiangsu,China